Innovative Practices for Environmental Protection

Study analysis

Analiza e studimit të efektivitetit

 

Kjo analizë e studimit për efektivitetin e përdorimit të plehrave për uljen e përdorimit të plehrave dhe mbrojtjen e mjedisit përfshin rajonin e Prespës dhe Korçës. Analiza është baza për monitorim të mëtutjeshëm mbi situatën dhe ndikimin e përdorimit të plehërimit për mbrojtjen e mjedisit